Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Studio Grondstof: eenmanszaak die handgeweven lijkwades van 100% gerecycled katoen produceert en verkoopt.
 2. Opdrachtgever: de koper of aanvrager van een product of dienst.
 3. Overeenkomst: alle mondelinge- en schriftelijke afspraken die opdrachtgever maakt met Studio Grondstof over het leveren van producten zoals bedoeld in artikel 1.4.
 4. Producten: alle producten die Studio Grondstof en/of door haar ingeschakelde derden aan opdrachtgever levert, alsmede alle andere werkzaamheden die Studio Grondstof verricht ten behoeve van opdrachtgever, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever worden verricht.
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die Studio Grondstof en de opdrachtgever sluiten via een systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten (webshop), waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 6. Website: de website www.studiogrondstof.nl

Artikel 2 – Identiteit van Studio Grondstof

 1. Studio Grondstof is een eenmanszaak geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90057260, en draagt BTW- identificatienummer NL004784050B80. Studio Grondstof is gevestigd aan de Dokter Rupertlaan 80, 3761 XV Soest. 
 2. Studio Grondstof is per e-mail te bereiken via info@studiogrondstof.nl en via telefoonnummer 06-51299893.

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Studio Grondstof en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Studio Grondstof en de opdrachtgever.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, krijgt de opdrachtgever de tekst van deze algemene voorwaarden te zien. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Als het aanbod onverhoopt niet meer op voorraad is, en/of als de levertijd dusdanig afwijkt van de aangegeven levertijd, dan stelt Studio Grondstof de  opdrachtgever hier uiterlijk binnen drie (3) werkdagen van op de hoogte via e-mail of telefoon.
 3. Als het aanbod onverhoopt niet leverbaar of uitverkocht is, dan ontbindt Studio Grondstof de overeenkomst en stelt Studio Grondstof de opdrachtgever hiervan op de hoogte.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd dat de opdrachtgever een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Omdat Studio Grondstof handgeweven stoffen maakt, kan het fysieke product iets afwijken van de foto’s in de webshop. Ook kunnen er kleine oneffenheden in het product zitten. Studio Grondstof gebruikt natuurlijke en soms onbehandelde grondstoffen waarvan de kleur licht af kan wijken per product.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product ontbinden zonder opgave van redenen, gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen. Studio Grondstof mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van (een) reden(en) verplichten. 
 2. De genoemde bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen.

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de opdrachtgever het product alleen mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Het product mag niet in aanraking komen met een stoffelijk overschot. 
 2. De opdrachtgever is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan 

 1. Als de opdrachtgever gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Studio Grondstof. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de melding zoals beschreven in lid 1, stuurt de opdrachtgever het product terug, of overhandigt hij dit aan Studio Grondstof. De opdrachtgever heeft de herroepingstermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De opdrachtgever stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en volgens de redelijke en duidelijke instructies van Studio Grondstof.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever. 
 5. De opdrachtgever draagt de kosten voor het terugzenden van het product. 
 6. Als de opdrachtgever gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.   

Artikel 8 – Verplichtingen van Studio Grondstof bij herroeping 

 1. Studio Grondstof stuurt na ontvangst van een melding van herroeping zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging.
 2. Studio Grondstof vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever, inclusief eventuele leveringskosten die in rekening zijn gebracht tijdens de aankoop van het product. Studio Grondstof betaalt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de opdrachtgever de herroeping meldt. Studio Grondstof mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen, of tot de opdrachtgever aantoont dat hij het product heeft teruggestuurd, afhankelijk welk tijdstip eerder valt.
 3. Studio Grondstof gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de opdrachtgever heeft gebruikt, tenzij de opdrachtgever instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de opdrachtgever.
 4. Als de opdrachtgever heeft gekozen voor een duurdere methode van levering (bijvoorbeeld een spoedlevering) dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Studio Grondstof de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Gepersonaliseerde producten vallen niet onder het herroepingsrecht. Dit zijn producten die Studio Grondstof op opdrachtbasis maakt, gebaseerd op een individuele keuze, aanwijzing of beslissing van de opdrachtgever, of producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 2. Indien het product tijdens de bedenktijd in aanraking is gekomen met een stoffelijk overschot, vervalt daarmee het recht op herroeping.

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 
 2. De prijzen van de producten zijn inclusief BTW.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten aanvaardt Studio Grondstof geen aansprakelijkheid. Bij druk – en zetfouten is Studio Grondstof niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Studio Grondstof staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 2. Een door Studio Grondstof, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 12 – Levering en uitvoering 

 1. Studio Grondstof zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Studio Grondstof heeft doorgegeven. 
 3. Een bestelling wordt pas geleverd zodra Studio Grondstof de betaling heeft ontvangen.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Studio Grondstof geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal Studio Grondstof het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Studio Grondstof tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan Studio Grondstof bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, moet de opdrachtgever de verschuldigde bedragen uiterlijk binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn betalen. 
 2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studio Grondstof te melden. 
 3. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Studio Grondstof behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling 

 1. Studio Grondstof beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio Grondstof. 
 3. Bij Studio Grondstof ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Studio Grondstof binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De opdrachtgever dient Studio Grondstof in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Studio Grondstof en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.